Các khóa học đã đăng ký

Ngô Hoàng Trí Huấn - Khóa HUMAN RESOURCES (HR04)

Làm nhân sự không chỉ là hành chính bàn giấy mà nó còn nhiều điều hay và thú vị phía sau nữa. Phải đi trải nghiệm và thử nhiều để mở rộng góc nhìn của mình ra vì chỉ có như thế mấy em mới đủ khả năng nhìn nhận mọi việc và đồng cảm với từng nhân viên khác nhau. Đã là người làm nhân sự thì phải có tâm để chăm chút và chỉnh sửa bản thân mình từng chút một chứ đừng kẹt mãi nơi bàn giấy

Làm nhân sự không chỉ là hành chính bàn giấy mà nó còn nhiều điều hay và thú vị phía sau nữa. Phải đi trải nghiệm và thử nhiều để mở rộng góc nhìn của mình ra vì chỉ có như thế mấy em mới đủ khả năng nhìn nhận mọi việc và đồng cảm với từng nhân viên khác nhau. Đã là người làm nhân sự thì phải có tâm để chăm chút và chỉnh sửa bản thân mình từng chút một chứ đừng kẹt mãi nơi bàn giấy


Cũ hơn Mới hơn