Các khóa học đã đăng ký

Phạm Hoàng Hồng Ân - Talent Acquisition & Retention (TAR11)

Mình được nhìn nhận và học hỏi được những kiến thức mới cũng như nghe chia sẻ từ thực tế từ mọi người để mở rộng được hiểu biết. Điều giá trị nhất mà mình học được từ khóa TAR là những kiến thức chuyên sâu để áp dụng vào việc Tuyển dụng nhân tài cũng như áp dụng ngay lập tức những bài học đó vào thực hành nhóm.
Mình được nhìn nhận và học hỏi được những kiến thức mới cũng như nghe chia sẻ từ thực tế từ mọi người để mở rộng được hiểu biết. Điều giá trị nhất mà mình học được từ khóa TAR là những kiến thức chuyên sâu để áp dụng vào việc Tuyển dụng nhân tài cũng như áp dụng ngay lập tức những bài học đó vào thực hành nhóm.

Cũ hơn Mới hơn